محیط زیست

باورمان این است  که مسائل زیست محیطی از دید گاه رشد  پایدار یک مسئله  حیاتی است، هر چند که همیشه به  وضوح  قابل  تشخیص  نیستند.
ما همواره در پی یافتن راه های نوین و خلاقانه برای کاهش و کنترل آثار منفی فعالیت هایمان بر محیط زیست می باشیم. DDK برای کاهش ضایعات
آلودگی آب، آلودگی هوا و گرم شدن زمین بر این تصمیم است که با محصولات  و  خدمات هم راستا با محیط زیست فضای این کره خاکی را بهتر کند.

چارچوب زیست محیطی DDK

  • کاهش مصرف انرژی
  • پیشگیری و کاهش آلودگی آب و هوا
  • کمترین میزان ایجاد ضایعات
  • رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی

گرچه  همه  پاسخها را نمی دانیم اما برای شنیدن نظرات شما مربوط  به مسائل  زیست  محیطی در جهت افزایش  سطح زندگی گوشی شنوا  داریم.