درباره مواد دندانی بیشتر بدانید

مقالات
0
استفاده از مواد دندانی در دهان انسان جز با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، آسیب شناسی و نیز بررسی خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیایی امکان پذیر نیست. مواد دندانی چیست؟ تاریخچه استفاده از مواد دندانی به بیش از 2700 سال قبل باز می گردد و زمانی طلا برای ساخت اجزاء…
فهرست