ارسال شده توسط admin

درباره مواد دندانی بیشتر بدانید

استفاده از مواد دندانی در دهان انسان جز با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، آسیب شناسی و نیز بررسی خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیایی امکان پذیر نیست. مواد دندانی چیست؟…
فهرست