لوگو دیبا درمان کاویان

فاکتور

فروشنده

نام شخص حقوقی : شرکت دیبا درمان کاویان

نشانی : پارک فناوری پردیس

شماره اقتصادی : 411418751864

کد پستی : 1654120796

شماره ثبت : 433420

شماره تلفن : 8-66381596

شناسه ملی : 14003204044

شماره فکس : 66381599

خریدار

کالای مورد معامله

ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفمبلغ مالیاتتعدادمبلغ کل
1شناسه12928محصولآمالگام کپسولی دیبالوی 50 عددی - یک واحدی قیمت1,400,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد10مبلغ کل14,000,000 تومان
2شناسه13270محصولآمالگام کپسولی دیبالوی 50 عددی - دو واحدی قیمت2,000,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد7مبلغ کل14,000,000 تومان
3شناسه12934محصولآمالگام کپسولی دیبالوی 50 عددی - سه واحدی قیمت2,600,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد15مبلغ کل39,000,000 تومان
تعداد کل:32
مبلغ کل67,000,000 تومان
مبلغ حمل و نقلتومان
مبلغ نهایی67,000,000 تومان

مهر و امضای فروشنده : 

مهر و امضای خریدار : 

  • ایمیل دیبا درمان کاویان info@ddkdental.com
  • وب سایت دیبا درمان کاویان www.ddkdental.com
  • اینستاگرام دیبا درمان کاویان dibadarmankavian
  • تلگرام دیبا درمان کاویان DDKCONTACT
  • واتساپ دیبا درمان کاویان 09102219971

فاکتور

فروشنده

لوگو دیبا درمان کاویان

نام شخص حقوقی : شرکت دیبا درمان کاویان

نشانی : پارک فناوری پردیس

شماره اقتصادی : 411418751864

کد پستی : 1654120796

شماره ثبت : 433420

شماره تلفن : 8-66381596

شناسه ملی : 14003204044

شماره فکس : 66381599

خریدار

کالای مورد معامله

ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفمبلغ مالیاتتعدادمبلغ کل
1شناسه12928محصولآمالگام کپسولی دیبالوی 50 عددی - یک واحدی قیمت1,400,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد10مبلغ کل14,000,000 تومان
2شناسه13270محصولآمالگام کپسولی دیبالوی 50 عددی - دو واحدی قیمت2,000,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد7مبلغ کل14,000,000 تومان
3شناسه12934محصولآمالگام کپسولی دیبالوی 50 عددی - سه واحدی قیمت2,600,000 تومانمبلغ تخفیفتومانمبلغ مالیاتتومانتعداد15مبلغ کل39,000,000 تومان
تعداد کل:32
مبلغ کل67,000,000 تومان
مبلغ حمل و نقلتومان
مبلغ نهایی67,000,000 تومان

مهر و امضای فروشنده : 

مهر و امضای خریدار : 

  • ایمیل دیبا درمان کاویان info@ddkdental.com
  • وب سایت دیبا درمان کاویان www.ddkdental.com
  • اینستاگرام دیبا درمان کاویان dibadarmankavian
  • تلگرام دیبا درمان کاویان DDKCONTACT
  • واتساپ دیبا درمان کاویان 09102219971