جیوه دندانپزشکی – ۵۰ گرمی

تماس بگیرید

جیوه دندانپزشکی – ۵۰ گرمی

%۹۹/۹۹۹۵ درجه خلوص، تنها جیوه دارای نشان استاندارد اروپا موجود در بازار برای مصرف دندانپزشکی، در بسته بندی خاص جهت استفاده آسان و سازگاری با محیط زیست
ساخت هلند

توضیحات

جیوه دندانپزشکی – ۵۰ گرمی

%۹۹/۹۹۹۵ درجه خلوص، تنها جیوه دارای نشان استاندارد اروپا موجود در بازار برای مصرف دندانپزشکی، در بسته بندی خاص جهت استفاده آسان و سازگاری با محیط زیست
ساخت هلند