سولاباند- ۵ میلی لیتر

5,000,000 ریال

سولاباند- ۵ میلی لیتر

باندینگ نوری نسل پنچ مناسب برای مینا و عاج دندان مناسب برای کانالهای ریشه قبل و هنگام پر کردگی و همچنین می توان از این باندینگ در کانال های ریشه قبل از ثابت کردن پین، پر کردن و برای تزریق ها به عنوان یک پرایمر استفاده کرد– ساخت انگلستان
توضیحات

سولاباند- ۵ میلی لیتر

باندینگ نوری نسل پنچ مناسب برای مینا و عاج دندان مناسب برای کانالهای ریشه قبل و هنگام پر کردگی و همچنین می توان از این باندینگ در کانال های ریشه قبل از ثابت کردن پین، پر کردن و برای تزریق ها به عنوان یک پرایمر استفاده کرد– ساخت انگلستان