گواهینامه

دیبا درمان کاویان با بهره گیری از استاندارد بین المللی ISO 13485: 2016 اخذ شده˛ کلیه الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت را برای وسائل پزشکی مشخص می نماید و تحت کنترل قرار می دهد.

برای دستیابی به سطح بالایی از اطمینان در تولید ، استانداردهای کیفیت لازم می باشند. از مزایای دستیابی  به استاندارد بین المللی ISO 13485: 2016 می توان به دوره زمانی کارآمد ، مدیریت و کنترل بهینه و حصول اعتماد در صنعت دندانپزشکی اشاره کرد.

گواهینامه دیبا درمان کاویان