شرکت DDK

DDK یک شرکت  تامین  و توزیع کننده مواد ترمیمی و پرکننده های دندان پزشکی از شرکت های برتر تولیدی جهان در بازار دندان پزشکی
ایران است . هدف اصلی شرکت بالا بردن مستمر  سطح  خدمات  رسانی  با  بکار گیری  ایده های نوین ، تکـنیک های جدید و نو آوری است.

اصول پایه DDK

  • خدمات رسانی
  • کیفیت
  • قابلیت اعتماد
  • تعهد